Krzywa uczenia się dla ścigania wirującego celu

Z krzywej można odczytać wyniki: kolejnych prób reprezentujące czas zetknięcia pręcika z blaszką w ciągu jednominutowej próby. Badany otrzymuje 10 punktów za każdą sekundę, w ciągu której pręcik styka się z blaszką, tak że maksymalny możliwy wynik wynosi 600 punktów. (Źródło: Bell, 1950).

Wzrost biegłości jest zrazu widoczny i zadowalający, lecz zwolnienie tempa polepszania się wyników po kilku pierwszych próbach łatwo może się stać przyczyną zniechęcenia. Czasami uczenie się przebiega początkowo wolno, potem gwałtow- nie wzrasta i znowu staje się wolniejsze, dając krzywą o kształcie zbliżonym do litery S (ryc. 9-18). Są pewne przyczyny, aby sądzić, że ten esowaty. kształt może stanowić najbardziej ogólną postać krzywych uczenia się pod warunkiem, że potrafimy uchwycić uczenie się w jego najwcześniejszych stadiach i śledzić je w ciągu całego procesu. W większości zadań polegających na uczeniu się wyzyskuje się w znacznej mie- rze uprzednie wyćwiczenie w pokrewnych umiejętnościach, tak że badana krzywa uczenia się jest jedynie drugą częścią ogólnej krzywej, w której to części – przyrosty biegłości w miarę ćwiczenia są coraz mniejsze.

Zmiany jakościowe towarzyszące nabywaniu wprawy. Krzywa uczenia się przedstawia wzrost biegłości, tzn. tak: jak gdyby badany pod koniec uczenia się wykonywał daną czynność w ten sam sposób, co na początku, a polepszał jedynie wydajność. .Test jednak całkiem możliwe, że w trakcie nabywania wprawy sposób jego- pracy uległ zmianie. Na przykład, niektórzy badacze, śledząc proces nauki pisania na maszynie, wykryli zjawisko przestawienia się z nawyku pisania liter (uczenie się położenia pojedynczych klawiszy związanych z określonymi literami) na nawyk pisania słów (uczenie się pisania znanych słów jedną salwą uderzeń, łącząc litery w układ stanowiący całość), Czasami oba te rodzaje uczenia się (wyższego i niższego rzędu) kolidują ze sobą i wówczas przez pewien okres (zwany plateau lub okresem zastoju) krzywa uczenia się nie wykazuje polepszania się wyników. Okres ten nosi nazwę plateau (płaskowyż), ponieważ w poprzednim okresie wyniki poprawiały się i będą znów poprawiały się w okre- sic następnym, gdy uczenie się wyższego rzędu weźmie górę. W uczeniu się umiejętności – plaleau nic zawsze występuje: wysuwa się też inne wyjaśnienie tego zjawiska. Np. za przyczynę plateau uważa się chwilowe osłabienie motywacji związane ze zniechęceniem. wypływającym z coraz wolniejszego przyrostu biegłości, która charakteryzuje typową krzywą uczenia się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>