Dodatkowe znaczenia słowa „lęk” – kontynuacja

Współcześni egzystencjaliści zainteresowani tym, jak człowiek pojmuje siebie samego, wyróżniają inne aspekty lęku, lecz opisują je w sposób półmistycz- ny, co utrudnia rozpatrywanie ich z naukowego punktu widzenia. Lęk w tym znaczeniu powstaje częściowo dlatego, że człowiek zdaje sobie sprawę z nieuchronności śmierci, a częściowo dlatego, że ma poczucie niezrealizowania swych możliwości. Poglądy te pochodzą od S. Kierkegaarda, prekursora filozofii egzystencja- lizmu (Kierkegaard, 1844, w tłumaczeniu Waltera Lowrie, 1944). Chociaż tłumacz Kierkegaarda używra słowa ,,strach” (dread), można je zastąpić słowem „lęk” (anxiety) (May, 1950: Tillich, 1952) –

Na to, że lęk jest pewnym popędem, zaczęto kłaść nacisk wtedy, gdy pojęcie „popędów awersyjnych” było u szczytu swej popularności. Ponieważ obecnie istnieje tendencja do zwracania uwagi na bardziej pozytywne aspekty motywacji, szereg autorów zaczęło wprowadzać pojęcie „nadziei” jako przeciwstawienie pojęciu lęku czy strachu w przypadkach, gdy stoimy wobec niepewnej przyszłości (np. French, 1952: Mowrer, 1960). Zarys tego stanowiska znajdujemy już u Kierkegaarda, który uważał, że tylko wtedy człowiek może znaleźć wiarę (tj. nadzieję), gdy stawił czoło lękowi

Powinno być rzeczą oczywistą, że stosunkowo proste wyjaśnienie problemów związanych z lękiem i nadzieją musi być powierzchowne. Sięgających głębiej rozwiązań nie da się omówić pokrótce – zresztą trudno w tego rodzaju przypadkach o jakieś jednoznaczne opinie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>