Monthly Archives Wrzesień 2017

Psychologia dzieciństwa

W sensie prawnym określenie „dziecko” dotyczy każdej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Wyrażając się językiem potocznym, mamy na myśli osobę jeszcze niedojrzałą. W psychologii słowo „dziecko” często ma znaczenie prawne, zwłaszcza jeśli występuje w tytule książki. Często jednak przyjmuje też znaczenie potoczne. By je uściślić, przyjmijmy, że dzieciństwo to okres pomiędzy trzecim a jedenastym rokiem życia, po którym zaczyna się dojrzewanie. Ten przedział wiekowy będzie stanowił przedmiot naszych rozważań w niniejszym rozdziale.

dalej

Motyw panowania nad sytuacją

Motyw panowania jest bardzo silną cechą ludzką. Ludzie nieustannie dążą do wolności, przezwyciężania przeszkód, kontroli nad sytuacją. Wielka satysfakcja towarzysząca ukończeniu jakiegoś przedsięwzięcia, rozwiązaniu problemu czy zwycięstwu w zawodach pokazuje moc tego motywu.

dalej

Jakość barwy, jasność i nasycenie – dalszy opis

Osoby, które znają się na malowaniu, będą oponować przeciwko nazwaniu kolorów: żółtego i niebieskiego dopełniającymi, ponieważ barwniki te po zmieszaniu dają barwę zieloną, nie szarą. Ale mówimy tu o mieszaniu świateł, nie barwników. Zasady mieszania w tych dwóch przypadkach nie są wzajemnie sprzeczne, chociaż wyjaśnienie tej różnicy jest nieco zawikłane. Nie wchodząc w szczegóły warto zapamiętać, że mieszanie świateł ma charakter addytywny („dodawanie” barw), podczas gdy mieszanie barwników jest po części mieszaniem przez absorpcję („odejmowanie” barw), a to z powodu selektywnego pochłaniania światła przez barwniki. (Nigdy nie można być pewnym na podstawie znajomości barwy składników, jaki będzie wynik mieszania przez absorpcję – ryc. 8-6).

dalej

Gonady – kontynuacja

Główną funkcją gruczołu tarczycy jest przyspieszenie chemicznej aktywności ciała – zwłaszcza utleniania. Hormon tarczycy zwany jest tyroksyną. Kiedy występuje deficyt tyroksyny, chemiczna aktywność ciała – metabolizm – spada do bardzo niskiego poziomu, a chory traci energię i staje się ospały. Ów stan zwany jest obrzękiem śluzowatym. Skóra jest opuchnięta, mięśnie i mózg wykazują inercję. Chory nie może się skoncentrować. Nie może myśleć ani działać efektywnie. Jest apatyczny i łatwo zapomina.

dalej

Stawanie się niezależnym od rodziny

Kwestionariusze dotyczące częstości masturbacji wśród nastoletnich chłopców i dziewcząt pokazują, że jest to zjawisko powszechne. Badania Kinseya i innych badaczy wskazują, że 70-90% mężczyzn przyznaje, iż uprawiało masturbację w okresie młodzieńczym. Wśród kobiet odsetek ten jest niższy i wynosi 30-70%.

dalej

Teoria H.J. Eysencka

Jednym z najbardziej znaczących współczesnych psychologów osobowości jest HANS J. EYSENCK. Zastosował on ściśle naukowe podejście do badań nad osobowością. Broni poglądu, że nauka zajmuje się pomiarem i kwantyfikacją, a zatem psychologia osobowości powinna na tych metodach się opierać. Zakłada podejście nomotetyczne, tzn. szuka praw rządzących zachowaniami całych grup ludzkich, a nie idiograficzne (opisowe). n i leptosomiczny, zaś pomiędzy typem pyknicznym i leptosomicz- nym umieścił typ atletyczny. Wszyscy, którzy nie mieścili się w jednej z trzech pierwszych kategorii, zaliczali się do kategorii czwartej, a mianowicie do grupy dysplastycznej lub asymetrycznej. Po dokonaniu takiego podziału Kretschmer porównał budowę fizyczną pacjentów z diagnozami ich umysłowych schorzeń. Doszedł do wniosku, że odkrył istotny związek pomiędzy typem fizycznym a rodzajem psychicznych zaburzeń. Generalnie rzecz ujmując, dolegliwością krępych pykników były wahania nastroju typu maniakalno-depresyjnego. Szczupli leptosomicy cierpieli na schorzenia wycofującej się osobowości wskazującej na schizofrenię.

dalej

Testy czynników grupowych

Gdybyśmy chcieli opracować testy dla każdej z możliwych zdolności danej osoby, już po krótkim czasie zostalibyśmy zasypani arkuszami tabel wyznaczających korelacje pomiędzy nimi. Z reguły potrzebne są testy badające jedynie ograniczoną liczbę uzdolnień, jednakże takich, które powszechnie decydują o większości ludzkich osiągnięć. Są to tak zwane czynniki grupowe, o których wspomnieliśmy na początku niniejszego rozdziału. Psychologowie posługujący się metodą analizy czynnikowej są zgodni co do tego, że uzdolnienia podstawowe, ujawniające się we wszystkich mierzonych umiejętnościach, są następujące:

dalej