Psychologia wieku dorastania

Wiek dorastania jest okresem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. Najczęściej rozpoczyna się procesem dojrzewania płciowego, ale jednostka może wejść w okres dorastania, nie dojrzewając płciowo i vice versa.

W ubiegłym stuleciu tylko synowie bogatych rodzin mieli czas, aby czerpać przyjemność z okresu dorastania. Większość młodych ludzi, po skończeniu edukacji w wieku dwunastu lub trzynastu lat, od razu rozpoczynała pracę, zakładała rodziny po skończeniu szesnastu lat i przed ukończeniem osiemnastu lat stawała się w pełni samodzielna.

W naszych czasach okres edukacji wydłużył się, a zawarcie małżeństwa zostało przesunięte poza okres dojrzałości seksualnej. Wydłużony okres dorastania stał się zatem normalnym doświadczeniem młodych ludzi ze wszystkich klas społecznych. Psychologowie gromadzą informacje o młodzieży na wiele sposobów. Może to być:

– Bezpośrednia obserwacja jednostek i grup.

– Studia przypadku rozwoju osoby w długim okresie.

– Skale postaw, na których młodzież szacuje swoje reakcje w stosunku do podanych pozycji lub określeń.

– Wywiady niedyrektywne, w trakcie których adolescent ma swobodę w wyborze tematów do dyskusji.

– Wywiady standaryzowane, które wykorzystują stały zestaw pytań.

– Techniki projekcyjne, które interpretują hipotetyczne reakcje osoby na sytuacje testowe.

– Wspomnienia dorosłych będące bardziej opisami okresu dorastania niż raportami samych adolescentów, ponieważ zawierają subiektywne „zapomnienia” i są zabarwione emocjonalnie.

– Młodzieńcze pamiętniki stanowiące zawsze dobre źródło informacji o aktywnościach i uczuciach, zwykle jednak pisane przez nieprzeciętnych adolescentów.

– Kwestionariusze wypełniane przez adolescenta samodzielnie bądź przez osoby trzecie.

– Anegdoty opowiadane o adolescentach przez ich rówieśników i starszych.

Nie wszystkie te metody są odpowiednie dla każdego przypadku, a ich trafność i rzetelność bywają różne. Jednakże, dopiero jeżeli zestawimy różne otrzymane w wyniku ich stosowania dane, uzyskamy klarowny obraz rozwoju w okresie dorastania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>