Krzywe zapominania

Wpływ przerwy w stosowaniu ćwiczeń w okresie następującym po uczeniu się można przedstawić w formie krzywych zapominania, opartych na próbach przeprowadzonych w określonych odstępach czasu. Typowa krzywa początkowo opada gwałtownie, a następnie stopniowo się obniża. Ta zależność została odkryta przez Ebbinghausa, pioniera badań nad pamięcią, który pierwszy opublikował krzywą obrazującą przebieg zapominania (ryc. 10-1). Ebbinghaus również pierwszy zastosował bezsensowne sylaby (patrz s. 400) i w ten właśnie sposób mógł dysponować dużą ilością równoważnego materiału do konstruowania list z materiałem do zapamiętania. Jego krzywe przedstawiały przebieg zapominania takich sylab, których poprzednio wyuczył się „badany: stopień przechowania w pamięci wyuczonego materiału Ebbinghaus badał metodą ponownego uczenia się.

Późniejsi badacze stwierdzili, że przebieg zapominania jest na ogół podobny do ustalonego przez Ebbinghausa, lecz szybkość, z jaką ono zachodzi, jest bardzo różna, w zależności od użytego materiału i od okoliczności, w których zachodzi zapamiętywanie. Badania nad mechaniczną pamięcią materiałów przyswojonych sobie w szkole średniej i wyższej dały wyniki przedstawione na tabl. 1.0-1.

W ciągu pierwszego roku po wyuczeniu się, zapomina się więcej niż w ciągu drugiego roku – jest to ta sama tendencja, co w krzywej Ebbinghausa, lecz ze znacznie rozciągniętą osią czasu. Nonsensowne sylaby zapomina się mniej więcej w takim samym stopniu w ciągu dnia, jak wiadomości z kursów akademickich w ciągu roku. Istnieją dwa ograniczenia w stosunku do takiej interpretacji wyników z tablicy 10-1. Nie wiemy, jaki byłby poziom wyników przed rozpoczęciem kursu danego przedmiotu. Niektórzy studenci mogliby uzyskać prawie jednakowo dobre wyniki przed kursem, jak i w dwa lata po jego ukończeniu. Nie wiemy także, w jakim stopniu dodatkowe (czy ponowne) uczenie się miało miejsce na kursach pokrewnych przedmiotów w ciągu tego dwuletniego okresu. Student medycyny, który przypomina sobie wiadomości z anatomii, nie wszystkie z nich zdobył na kursie anatomii: uczył się ponownie niektórych dawnych wiadomości i zapoznawał się z nowymi w trakcie późniejszych zajęć na prosektorium, z fizjologii, neurologii i chirurgii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>