Różnorodność powstająca w wyniku połączenia dwóch płci

Genetyka wzięła swą nazwę od słowa „geny”, które stanowią podstawowąjednostkę determinującą cechy dziedziczne. Poprzednio mówiliśmy o „chromosomach” jako o nośnikach tych cech. W rzeczywistości chromosomy działają jak elementy magazynujące podstawowe nośniki cech dziedzicznych, czyli geny.

Gen jest pojęciem biologicznym opisującym strukturę odpowiedzialną za przenoszenie takich cech, jak kolor oczu, kolor włosów, wzrost, kolor skóry, struktura włosów, kształt nosa i tak dalej. Mimo że nikt nigdy nie zaobserwował i nie wyodrębnił genu, mamy wystarczający dowód na ich istnienie w liczbie od dwudziestu do kilkuset w jednym chromosomie. Szacuje się, że człowiek nosi w sobie minimum 12 000 par genów.

Omówienie tego tematu utrudnia okoliczność, że myślimy o „dziedziczności” jako o sposobie powstawania podobieństw. Jednakże ten szczególny proces reprodukcji płciowej, za pomocą którego przenoszone są cechy dziedziczne, jest podstawą dla nieskończonej liczby różnic, które sprawiają, że ludzie są tak odmienni.

W czasie zespolenia komórki jajowej i plemnika następuje połączenie dwóch zestawów chromosomów pochodzących od dwojga rodziców, z których każdy ma inne cechy dziedziczne. Z tego „przetasowania” par chromosomów powstaje niezliczona liczba kombinacji genowych. Ujawniają się one w nieskończonym łańcuchu różnie wyglądających twarzy i ciał mężczyzn i kobiet.

BENTLEY GLASS, autor Genes and the man (Geny i człowiek), pomnożył liczbę plemników i komórek jajowych wytwarzanych przez przeciętnego człowieka przez liczbę zawierających się w nich genów i obliczył, że liczba możliwych kombinacji wynikających z połączenia się komórki jajowej i plemnika wynosi 281 474 967 710 656 lub, inaczej mówiąc, prawie 3000 trylionów. Sformułował następujący wniosek: „Łatwo zrozumieć teraz, dlaczego nie ma żadnej szansy na to, aby dwie osoby powstałe w wyniku odrębnych zapłodnień były identyczne”.

Dostrzegamy tu rolę, jaką odgrywa płeć w dziedziczeniu wzorów: a mianowicie w „produkowaniu” różnorodności wśród ludzi. Niemożliwe jest, aby w wyniku połączenia dwojga ludzi o różnej płci wszyscy przedstawiciele rasy ludzkiej wyglądali tak samo, tak jak każda komórka mięśniowa powstała w wyniku podziału wygląda tak samo jak komórka sąsiednia. Przy takim założeniu nie bierze się oczywiście pod uwagę różnicujących wpływów środowiska. Posiadając taką wiedzę na temat genów i chromosomów, możemy zrozumieć prawa dziedziczności, które determinują zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy ludźmi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>